Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de klant ingestuurd en door het Creatief Kappers College (hieronder genoemd als CKC) bevestigd inschrijfformulier voor deelname aan een kapperscursus waarmee sprake is van overeenkomst tussen klant en CKC.

Inschrijfgeld: De kosten die gemaakt worden om een klant in te schrijven als cursist. Op het inschrijfgeld wordt geen restitutie verleend. De inschrijfkosten worden in mindering gebracht op het lesgeld.

Inschrijfdatum: De datum waarop de klant de mail van inschrijfformulier heeft verstuurd en daarmee heeft ingeschreven voor een of meerdere kapperscursussen. Op deze inschrijfdatum start de annuleringstermijn.

Startdatum: De datum die staat vermeld op het inschrijfformulier waarop de cursus start.

Cursusduur: Periode van maximaal een kwartaal vanaf startdatum. Hierin heeft de klant recht op de bestelde dienstverlening.

Klant: Particulier die bij het CKC een of meerdere cursussen afneemt.

Gereedschap en materiaalpakket: Pakket met benodigdheden t.b.v. de cursus.

Kapperscursus: Een door CKC verzorgde cursus van 7 of 10 lessen.
Artikelen: Totaal 18

Artikel 2 – Opleidingsgids

Het CKC stelt met grote zorgvuldigheid de opleidingsgids en website samen. Desalniettemin kunnen er fouten in de gids en op de website sluipen. De klant kan geen rechten ontlenen aan kennelijke vergissingen c.q. verschrijvingen in de gids en op de website.

Artikel 3 – Aanbod

Het aanbod vermeldt op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 1. wanneer de opleiding start;
 2. de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
 3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 4. de wijze van betaling;
 5. de identiteit en het adres van CKC, inclusief het bezoekadres;
 6. het recht van de klant de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7.

Artikel 4 – Algemene Voorwaarden

4.1 D.m.v. aanvinken bij versturen van inschrijfformulier geeft de klant aan de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben, begrepen te hebben en zich hieraan te conformeren. Inschrijven is niet vrijblijvend.

4.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die het CKC met de klant sluit.

Artikel 5 – Overeenkomst 

5.1 Door in te schrijven voor de opleiding gaat de klant met het CKC een overeenkomst aan voor de studieduur van een cursus en verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
5.2 Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
5.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant een inschrijvingformulier heeft verstuurd en het CKC de ontvangst van de inschrijving heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

Artikel 6 – Inschrijfkosten en prijs

6.1 Bij inschrijving bedragen de kosten € 50,- Deze kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag en verrekend bij de restfactuur.
Zie ook artikel 8.3

6.2 De kosten van de cursussen en eventueel bijkomende kosten staan vermeld op de website en in de opleidingsinformatie.

6.3 Alle door het CKC genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 7 – Annulering/Herroepingsrecht

7.1 De klant mag de inschrijvingsovereenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen de ontbinden (herroepingsrecht).

7.2 De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, of e-mail een verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

7.3 De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig betaald is. Het CKC stuurt de klant daarop een betalingsherinnering, waarna de klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan het CKC bij de klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

7.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de klant verschuldigde bedrag.

7.5 Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met het CKC voorkomen.

7.6 Gekochte materialen en gereedschap worden geleverd na betaling.

Artikel 8 – Annulering voor aanvang opleiding na herroepingsrecht

8.1 Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 7) kan de klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:

 1. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
 2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van het totale lesgeld verschuldigd.
 3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale lesgeld verschuldigd.
 4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd.
 5. In geval van a tot en met d is voor besteld materiaal/gereedschap 20% van de totale kosten verschuldigd.

8.2 In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de klant het recht om kosteloos een andere student aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan

8.3 Bij alle annuleringen wordt het betaalde inschrijfgeld omgezet in administratiekosten. Deze kosten worden niet verrekend met de totaalfactuur. Op deze administratiekosten vind geen restitutie plaats.

Artikel 9 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

9.1 Als de klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is het CKC gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

9.2 De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de klant. De lessen worden stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.

9.3 Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft het CKC geen verplichtingen meer richting de klant.
 2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 8 van toepassing.
 3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat.

9.4 Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de klant en het CKC is beëindigd.

Artikel 10 – Cursusduur (aanvang en duur cursus)

10.1 De cursussen vangen aan op de op het inschrijfformulier vermelde startdatum.
De op het inschrijfformulier vermelde startdatum kan alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg verplaatst worden naar een latere startdatum.

10.2 De door CKC geboden modules hebben een maximumduur van 7 of 10 aaneengesloten weken zoals vermeld in de opleidinginformatie behoudens de door het CKC vastgestelde vakanties.

10.3 Vanaf de startdatum heeft de klant maximaal voor de duur van een kwartaal om de module met een eindopdracht af te ronden.

10.4 Na het verstrijken van voormelde kwartaal heeft het CKC tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de klant. De klant kan geen aanspraak meer maken op in te halen lesuren, gemiste lesinhoud en/of afsluiting met een eindopdracht.

Artikel 11 – Uitvoering van het onderwijs

11.1 Het CKC heeft de mogelijkheid bij te weinig aanmeldingen voorafgaand aan de module de avond en aanvangsdatum van de opleiding te wijzigen. Dit in overleg met de klant zoekend naar een passende oplossing

11.2 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet het CKC er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal het CKC de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan  opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

11.3 De lesavonden staan voor de hele module vast ingepland. Lesavonden missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om max 1 les binnen een module, binnen het kwartaal, op een andere avond te volgen. Het is aan het CKC om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoord.

11.4 Het CKC houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Artikel 12 – Eindopdracht 

12.1 De klant dient minimaal 90% van de lessen gevolgd te hebben om aan de eindopdracht te kunnen deelnemen. Wanneer niet aan het gevraagde aantal lessen is voldaan is het CKC gerechtigd de klant niet te laten deelnemen aan de eindopdracht.

12.2 De klant is verplicht voor de eindopdracht het aantal gevraagde modellen te laten zien. Wanneer niet aan het gevraagde aantal modellen is voldaan beslist het CKC of de klant deelneemt aan de eindopdracht.

12.3 Wanneer de klant om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan de bij de module vaststaande datum voor de eindopdracht, dan vervalt deze mogelijkheid en staat alleen nog een herkansing open.

12.4 Aan de hand van de eindopdracht bepaalt het CKC of de klant heeft voldaan aan de vaktechnische eisen behorende bij de module. Bij een positieve beoordeling reikt het CKC een certificaat uit. Wanneer de klant een module niet met een positief eindresultaat afsluit, biedt het CKC hem of haar de mogelijkheid tot één herkansing.

12.5 Bij absentie in de laatste les of bij het niet behalen van een voldoende heeft de klant recht op één herkansing. Dit herkansingsmoment wordt ingepland door het CKC.

Artikel 13 – Auteursrechten

13.1. Al het materiaal van het CKC is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen beding aan anderen worden doorgegeven, gekopieerd, uitgeleend of elders als lesmateriaal gebruikt worden. De mappen zijn alleen voor gebruik door de cursist op het moment dat hij of zij deelneemt aan de betreffende cursus. Wanneer het CKC oneigenlijk gebruik constateert, zal hij de klant zo nodig in rechte aanspreken. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de overtreder.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Het CKC behoudt zich het recht voor de klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding. Bij schorsing vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

14.2 Het CKC is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel door het CKC bij derden aangeschafte gereedschap en materialen en zal verwijzen naar de groothandel van levering.

14.3 De aansprakelijkheid van het CKC is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde lesgeld.

14.4 Het CKC is nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade die is toegebracht door de klant aan kleding, materiaal, haar, verwondingen en alle andere zaken, zowel bij de klant zelf als bij de door hen meegebrachte, behandelde modellen/klanten. Dit geldt voor zowel voor, tijdens, na en buiten de lessen.

14.5 De klant wordt door het CKC aansprakelijk gesteld voor alle schade die hij of zij toebrengt aan de lesruimte.

Artikel 15 – Privacy / Teksten, Foto’s en Film

15.1 Het CKC is gerechtigd klanten en de door hen meegebrachte modellen te fotograferen en/of te filmen tijdens de lesavonden. De klant en zijn model geven toestemming dat deze foto’s en dit filmmateriaal geplaatst kunnen worden op social media zoals facebook, Pinterest en Instagram of op de website van het CKC zulks ten behoeve van promotie, tenzij de klant en/of model vooraf schriftelijk aangeeft bij het CKC hiertegen bezwaar te hebben.

15.2 De klant is ervoor verantwoordelijk dat de door hem/haar meegebrachte modellen op de hoogte zijn van artikel 15.1.

15.3 Zonder emailverklaring van klant of het door hen meegebrachte model is het CKC niet aansprakelijk voor het plaatsen van foto of film materiaal.

Artikel 16 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

16.1 De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van het CKC. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

16.2 Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Het CKC houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

16.3 Het CKC en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de klant opgeslagen blijven.

16.4 De klantgegevens worden overgenomen in het boekhoudprogramma van het CKC t.b.v. de belastingdienst.

Artikel 17 – Vertrouwelijke informatie

17.1 Alle informatie die door of over cursisten verstrekt wordt vooraf, of tijdens, de cursussen waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door het Creatief kappers College, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk mee omgegaan.

Artikel 18 – Wijziging Algemene Voorwaarden

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de voorwaarden door het CKC na een cursusduur worden gewijzigd.

Klachtenprocedure

Bij het Creatief kappers College doen we ons uiterste best om je kwaliteit te leveren. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, laat ons dit dan weten. Een gesprek leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je een klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over hoe je een klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jouw als klant.

1. Definities
Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een cursist over het Creatief Kappers College
Cursist: Elke afnemer van een dienst bij het Creatief Kappers College

2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk tot twee maanden na levering van de betreffende dienst indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de volgende zaken in je schrijven op te nemen:
• Naam, adres en woonplaats;
• De datum waarop je het schrijven verstuurt;
• De dienst waarop je klacht betrekking heeft;
• De naam van de betrokken docent
• Een heldere omschrijving van de klacht;
• Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

Je kunt je schriftelijke klacht sturen naar: info@creatiefkapperscollege.nl
of naar onderstaand adres:
Creatief Kappers College
Zenderstraat 27
1324 KR Almere

3. Behandeling van je klacht
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvangt je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt je geïnformeerd bij wie de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

4. Reactie op je klacht
Je ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht. Is de klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij je hier vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.

5. Onafhankelijke derde
Indien er geen oplossing inzake de ingediende klacht kan worden gevonden, kan een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke derde partij een oplossing aandragen. Diens uitspraak is bindend voor de cursist als ook voor het Creatief Kappers College.

6. Gegevensbeheer
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van je klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.

Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.