Algemene Voorwaarden van het Creatief Kappers College Almere

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor cursusboekingen bij Creatief Kappers College

Artikel 1: aard overeenkomsten

Een cursist van Creatief Kappers College sluit twee overeenkomsten:
1.1 een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7.1 e.v. BW met betrekking tot cursus- en lesmaterialen,;
1.2 een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW met betrekking tot het volgen van lessen,.
Artikel 2: opleidingsgids
2.1 CKC stelt met grote zorgvuldigheid de opleiding samen. Desalniettemin kunnen er fouten in de informatie sluipen. De cursist kan geen rechten ontlenen aan kennelijke vergissingen c.q. verschrijvingen.

Artikel 3: aanpassing algemene voorwaarden

3.1 Het CKC is gerechtigd de algemene voorwaarden elk kwartaal aan te passen.

Artikel 4: totstandkoming koopovereenkomst

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door het invullen en toezenden van het digitale inschrijfformulier aan CKC of face tot face (mondeling) een module boekt. De datum van verzenden van het inschrijfformulier geldt als totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 De koper heeft evenwel de mogelijkheid de overeenkomst zonder kosten binnen veertien (14) werkdagen na de totstandkoming ervan voor 100% te ontbinden (art. 7:46d lid 1 jo. Art. 7:46i lid 1 en 6 BW). Na het veertien dagen ongebruikt laten van de mogelijkheid van annulering, is de overeenkomst rechtsgeldig en heeft de koper een betalingsverplichting. Wanneer deze verplichting niet nagekomen wordt, volgt een verhoging van de factuur met incassokosten van € 40,-. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau.
4.3 Wanneer de annuleringstermijn is verstreken is heeft de cursist alsnog de mogelijkheid de overeenkomst vooraf, tussentijds of door overmacht op te zeggen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Vind de opzegging plaats na de annuleringstermijn en na aanbetaling van 25% van de totale kosten dan wordt deze aanbetaling omgezet in administratiekosten en vind er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
4.4 Vind de opzegging plaats na de wettelijke annuleringstermijn en na betaling van de totale kosten alsdan ontvangt hij of zij 50% van het cursusgeld terug, dat wil zeggen het cursusgeld, exclusief lesmaterialen die zij heeft gekocht, naar rato van het aantal nog niet gevolgde lessen na rechtsgeldige opzegging.
4.5 Vind de opzegging plaats na de wettelijke annuleringstermijn en na betaling van de totale kosten alsdan ontvangt hij of zij voor nog niet geleverde pakketten 75%  van het aankoopbedrag terug na rechtsgeldige opzegging. Geopende/gebruikte pakketten worden niet teruggenomen.
4.6 CKC is gerechtigd de overeenkomst voortijdig of tussentijds (na het volgen van een of meer lessen), zonder opgaaf van redenen, op te zeggen, zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan cursist. Redenen voor tussentijdse opzegging kunnen zijn: onverantwoordelijk, agressief of verstorend gedrag tijdens de lessen. Het CKC is gerechtigd de overeenkomst tijdens de lessen mondeling op te zeggen. Het CKC zal de opzegging schriftelijk bevestigen.
4.7 De cursus vangt aan op de vermelde startdatum op het inschrijfformulier na verzending. Het is niet mogelijk deze datum te verzetten.
4.8 De koper verbindt zich om de factuur minimaal 7 dagen voor aanvang van de module voldaan te hebben. Bestelde materialen worden pas geleverd na betaling.

Artikel 5: inhalen lessen en eindopdracht

5.1 De door CKC geboden modules hebben een maximumduur van een kwartaal, behoudens de door CKC vastgestelde vakanties. Binnen een kwartaal dient de cursist de module met een eindopdracht te hebben afgerond.
5.2 Na het verstrijken van het betreffende kwartaal kan de cursist geen aanspraak meer maken op in te halen lesuren, gemiste lesinhoud en/of afsluiting met een eindopdracht.
5.3 De cursist dient minimaal 90% van de lessen gevolgd te hebben om aan de eindopdracht te kunnen deelnemen.
5.4 Binnen het betreffende kwartaal biedt het CKC de cursist de mogelijkheid om maximaal 1 les op een ander moment in te halen. Het CKC deelt de cursist op dat moment bij een andere modulegroep in. De cursist dient zich bewust te zijn van het feit dat hij of zij aansluit en dan mogelijk niet kan rekenen op de volle aandacht van de docent.
5.5 Na het behalen van het certificaat en/of het verstrijken van het betreffende kwartaal kunnen gemiste lessen van de betreffende module niet meer ingehaald worden.
5.6 Indien een cursist te laat komt, kan hij of zij deze tijd en lesstof niet meer inhalen.
5.7 De geboekte module start altijd, ongeacht het aantal deelnemers. Het CKC geeft direct aan wanneer door overmacht of door extreme weersomstandigheden een les niet doorgaat. Wanneer dit het geval is, wordt de cursist direct telefonisch of via social media op de hoogte gebracht en wordt de uitgevallen les op een ander tijdstip ingepland.
5.8 De cursist is verplicht binnen de duur van de module het aantal gevraagde modellen te laten zien. Het CKC kan beslissen dat de cursist niet aan de eindopdracht deelneemt, wanneer niet het gevraagde aantal modellen is afgetekend. Het CKC draagt geen verantwoordelijkheid voor het leveren van de juiste modellen en het gevraagde aantal.
5.9 Wanneer de cursist om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan de gezamenlijke eindopdracht, vervalt deze mogelijkheid en staat alleen nog een herkansing open.
5.10 Aan de hand van de eindopdracht bepaalt het CKC of de cursist heeft voldaan aan de eisen. Bij een positieve beoordeling reikt het CKC een certificaat uit. Wanneer de cursist een module niet met een positief eindresultaat afsluit, biedt het CKC hem of haar de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing.
5.11 Het CKC gaat niet in discussie over een negatieve of lage beoordeling.

Artikel 6: aansprakelijkheid en toestemming beeldmateriaal

6.1 Het CKC is nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade die is toegebracht door de cursist aan kleding, materiaal, haar en alle overige andere zaken, zowel bij de cursist als bij de door hen behandelde modellen/klanten, tijdens of na de opleiding zowel binnen als buiten de lessen.
6.2 Het CKC is gerechtigd gebruik te maken van teksten en foto’s en ander beeldmateriaal die is gerelateerd aan het CKC, zowel van cursisten als de door hen meegebrachte modellen, zulks ten behoeve van promotie, tenzij de cursist voorafgaand aan de cursus schriftelijk bij het CKC heeft aangegeven dat cursist of model hiertegen bezwaar hebben. Het is de verplichting van de cursist het door hen meegebracht model hiervan op de hoogte te stellen.
6.3 De cursist is aansprakelijk voor de schade die hij of zij toebrengt aan de lesruimte.

Artikel 7: auteursrechten

7.1. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen beding aan anderen worden doorgegeven, gekopieerd, uitgeleend of als lesmateriaal gebruikt worden. De mappen zijn alleen voor gebruik door de cursist op het moment dat hij of zij deelneemt aan de betreffende cursus. Wanneer het CKC oneigenlijk gebruik constateert, zal hij de cursist zo nodig in rechte aanspreken. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de overtreder.

Artikel 8: vertrouwelijke informatie

8.1 Alle informatie die door of over cursisten verstrekt wordt vooraf, of tijdens, de cursussen waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door het Creatief Kappers College, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk mee omgegaan.

Artikel 9: Privacy van gegevens

9.1 Het Creatief Kappers College is wettelijk verplicht om een aantal persoonlijke gegevens te bewaren en te beveiligen voor een periode tussen de zes en tien jaar. Dit zijn het factuuradres, factuurnummer, factuurdatum, bestelgegevens, de gekozen betaalwijze(n) en opgegeven e-mailadres. Uw beveiligde gegevens zijn van verdere gegevensverwerking uitgesloten.

Voor een reglementaire boekhouding blijven betalingsgegevens ook ongewijzigd opgeslagen. Een overzicht van alle contractuele partijen wordt ook bewaard. Al deze gegevens zijn relevant voor belastingdoeleinden en worden gebruikt om omzet, mogelijke vorderingen en het nakomen van deze vorderingen te verifiëren. Daarnaast hebben we uw geboortedatum nodig voor het in orde maken van een behaald certificaat en uw telefoonnummer om contact te kunnen onderhouden.

Deze persoonlijke gegevens, die voor onze boekhouding of voor de belasting niet relevant zijn, worden op jouw aanvraag verwijderd. Na afloop van deze tien jaar worden de gegevens vanzelfsprekend volledig verwijderd.

Klachtenprocedure

Bij het Creatief kappers College doen we ons uiterste best om je kwaliteit te leveren. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, laat ons dit dan weten. Een gesprek leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je een klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over hoe je een klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jouw als klant.

1. Definities
Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een cursist over het Creatief Kappers College
Cursist: Elke afnemer van een dienst bij het Creatief Kappers College

2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk tot twee maanden na levering van de betreffende dienst indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de volgende zaken in je schrijven op te nemen:
• Naam, adres en woonplaats;
• De datum waarop je het schrijven verstuurt;
• De dienst waarop je klacht betrekking heeft;
• De naam van de betrokken docent
• Een heldere omschrijving van de klacht;
• Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

Je kunt je schriftelijke klacht sturen naar:
Creatief Kappers College
Televisieweg 64
1322 AM Almere

3. Behandeling van je klacht
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvangt je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt je geïnformeerd bij wie de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

4. Reactie op je klacht
Je ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht. Is de klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij je hier vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.

5. Onafhankelijke derde
Indien er geen oplossing inzake de ingediende klacht kan worden gevonden, kan een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke derde partij een oplossing aandragen. Diens uitspraak is bindend voor de cursist als ook voor het Creatief Kappers College.

6. Gegevensbeheer
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van je klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.

Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

X